Akai GX 4000 D Owners Manual 3

This is the 17 pages manual for Akai GX 4000 D Owners Manual 3.
Read or download the pdf for free. If you want to contribute, please mail your pdfs to info@audioservicemanuals.com.

Page: 1 / 17
left right
Akai GX 4000 D Owners Manual 3

Extracted text from Akai GX 4000 D Owners Manual 3 (Ocr-read)


Page 13

INSPELNING .
Llls {first nounnnt igenom -FORSIKTIGHETSAT-
GRRDER" innan Ni béjar. Anslut till nfite! och ligg
pl cu nytt band. Utfor anslulningar {Or inspelning
enlist diagrammel i klpillet -ANSLUTNINGAR-.
0m Ni anvinder tvfi mikrol-oner bar avstlndet mellan
dem van: mins! 2 meter.

STEREO INSPELNING

A. Tryck ned strfimbryuren.

B. Still :pflrvfiliaren pl STEREO.

C. Still in bandhastigheten och still in frekvenskor-
reku-onen p5 motsvarande hastighet.

D. Still rikneverket p! -0000- med nollstillnlngs-
tangenten. Rikneverkel stir det enklare an (inn:
finskat nvanin p5 blndel.

E. Still in bandomkoppluen.

F. Still in inspelninpkontrollens omkopplare pl
SOURCE.

G. Still in limplig ulstyrninz med ntstyminssindi-

katorema. Ulstymingen bér inle overstiu -0" VU.

' Urn DIM-mun unwind: mine ulflyrninlen inniillna mad
uulyrninnknntmum r6: mikmron.

H. Hlll inspelninmkringen nedtryclrt [ills Ni finner
limplig umymingsnivfl, still sedan vridomkopplaren
(as: inspelninglavspelning p5 REC for att bérja in-
spelning Kontrollern all inspelninyindikatom
(Ends.

I. Still vridomkopplaren for inspelnlng/avspelning i
vertikall use n5: Ni onskar avbryta inspelning.

l. Viind bandet for an utféra inspelning pl bmdets
andm sida.

MONO INSPELNING

Endast ett splr anvinds vid monoinspelning. l millet
for B och J i beskrivningen ovan, forlar som f5-afld¢.
lnspelning av spit I ooh 4

B. Still spflrviljaren pl [-4.

l. Vind pl bandel {fir In spela in pl spir 4.

lnxpelninl av spit 3»2

B. Still splrviljlren pl 3-2.

.I. Vind pl bandet for an ape): in pl spir 2.

OPNAMI-L

Het is aangenden de voorzorgsmaatregelen aandachlig
door te lezen alvorens met het opnemen Ie beginnen.
Sluil het netsnoer an" en pleat: een tape op het toestel.
Mask de sewenste Ianrluitingen voor opnarne (zie
diagram). lndien mikrofoons voor opname gebruikt
warden, dienen deze tenminste 2 meters van elkur
verwijderd (e zijn.

STEREO-OPNAME

A. let de netschakelur urn.

B. Zet de spoorkeuze-scltakelur op STEREO.

C. Kies de npesnelheid en zet de equalizer overeen-

komstig met de gekozen melheid.

D. Zet de tape-teller up -0000'. Gebruik deze teller
voor gemakkelijk terugvinden van gewenste pay
sages.

. Zet de tapekeuzevschakelaar in de juiste stand.

. Zet de monitomhakelaar op SOURCE.

. Regel d.m.v. de VU meters het juisle volume voor
opname. Het volume dient de -0- van de VU meter:
niet te averschrijden.

- DlN-unslulllnpen dlenen met a: mikroroonvolumuegelun

ingureld te women.

H. bulk op de pauze-toezs voor het instellen van het
juiste volume, en zet daarna de opname/weergave-
scbnkelaar op REC. Hiemn gm! de opnnme-indikator
bmden.

I, let de opname/weergave-schlkelaar in de vertikale
sund om de opname te onderbreken.

.l. Verwinel de spoelen om de opname aan de andere
kant voort le zetlen.

M0 N0 OPN A M E

Voor monOvopname wordt slecht eén upoor gebruikt.
0nderstaande handelingen dienen in plants van B voor
stereo nitgevoerd te Worden.

Spoor 1 en 4

B, Zet dc spoorkeuze-schakelaar op I4.

I. Verw'ssel dc spoelen voor opname op spoor 4.
Spoor 3 en 2

3. let de spoorkeuze-schakelur op 3-2.

I. Verwissel de spoelen voor opnlme op spoor 2.

Dawn:

GRABACION

Antes de inlentar el l'uncionamiento, lea por favor
delalladamenle la; precaueiones para el funciona-
miento. Coneete el cordon de la corriente alter-nu y
monte un canete rle cinta en blunoo. Hag: la conexién
desead: de gnblcion (refiérase al diagrama). Cuando
use -03 micrbfonos, comm una dislancia entre Ios
micrbfonos de por lo menu 2 metro:

GRABACION EN ESTEREO

A Encienda el interrupter de la corrienle.

B. Coloque el selector de pistl en la posicién STEREO,

C. Escoja la velocidarl de la cinta y coloque el con-
mundor de compenxacion para que ooncuerde con
la velocidad escoglda.

D. Coloque el conudor de cintn en -0000" usando el
botbn de reposicién. El contudor de la cintn facilitu
nna ficil referencia para localizar panes de la cinu.

. Coloque cl selector de cintn en la posicién ndecuadn.

. Coloque el monitor de cinta en laposicion SOURCE.

. Observando los medidores VU, regrle lon oontroles
del nivel de grablcion. La grlbadén normal no debt:
sobrepmr -0" VU.

- u conexlbn DIN es rem-d. con la: eonlrolel del nlvel

a: -rlhlcifm de lo: micrbl'unm.

H. Despuéa de determinar el nivel bpu-mo de grabacibn
tenlendo hundido el botén de seguridnd de la gn-
bacién, coloque la palana de grabacion/reproduo-
cién en la posicibn REC para comenzar a grab-r.
Tenga present: que Ihora el pilolo de grablcibn
alumbrari.

1. Pan detener ll grab-don, return: In pal-ma de
grabacién/reproduccién a la posicibn vertical.

1. lntercambie los carretu para oontinulr la grab-cibn
sobre la: otras do: pistas.

GRABACION MONOAURAL

solo un canal es usado para la grab-cién monoaural.
Sustltuya los paws B y I de la grabacion en estéreo
p0! los riguientea plsos:

Pita: 1-4

B. Coloque el selector de pista en la posicibn l4.

1. lnlercambie los carretes pll'l amber sabre ll piatu 4.
Pklu 3-2

B. Coloque el selector de pista en la position 3-2.

I. lntercamhie lo: canetes para srabar sobre la pista 2.

0mm