Akai GX 4000 D Owners Manual 3

This is the 17 pages manual for Akai GX 4000 D Owners Manual 3.
Read or download the pdf for free. If you want to contribute, please mail your pdfs to info@audioservicemanuals.com.

Page: 1 / 17
left right
Akai GX 4000 D Owners Manual 3

Extracted text from Akai GX 4000 D Owners Manual 3 (Ocr-read)


Page 13

INSPELNING .
Llls {first nounnnt igenom FORSIKTIGHETSAT-
GRRDER" innan Ni béjar. Anslut till nfite! och ligg
pl cu nytt band. Utfor anslulningar {Or inspelning
enlist diagrammel i klpillet ANSLUTNINGAR.
0m Ni anvinder tvfi mikroloner bar avstlndet mellan
dem van: mins! 2 meter.

STEREO INSPELNING

A. Tryck ned strfimbryuren.

B. Still :pflrvfiliaren pl STEREO.

C. Still in bandhastigheten och still in frekvenskor-
rekuonen p5 motsvarande hastighet.

D. Still rikneverket p! 0000 med nollstillnlngs-
tangenten. Rikneverkel stir det enklare an (inn:
finskat nvanin p5 blndel.

E. Still in bandomkoppluen.

F. Still in inspelninpkontrollens omkopplare pl
SOURCE.

G. Still in limplig ulstyrninz med ntstyminssindi-

katorema. Ulstymingen bér inle overstiu 0" VU.

' Urn DIM-mun unwind: mine ulflyrninlen inniillna mad
uulyrninnknntmum r6: mikmron.

H. Hlll inspelninmkringen nedtryclrt [ills Ni finner
limplig umymingsnivfl, still sedan vridomkopplaren
(as: inspelninglavspelning p5 REC for att bérja in-
spelning Kontrollern all inspelninyindikatom
(Ends.

I. Still vridomkopplaren for inspelnlng/avspelning i
vertikall use n5: Ni onskar avbryta inspelning.

l. Viind bandet for an utféra inspelning pl bmdets
andm sida.

MONO INSPELNING

Endast ett splr anvinds vid monoinspelning. l millet
for B och J i beskrivningen ovan, forlar som f5afld¢.
lnspelning av spit I ooh 4

B. Still spflrviljaren pl [-4.

l. Vind pl bandel {fir In spela in pl spir 4.

lnxpelninl av spit 3»2

B. Still splrviljlren pl 3-2.

.I. Vind pl bandet for an ape): in pl spir 2.

OPNAMIL

Het is aangenden de voorzorgsmaatregelen aandachlig
door te lezen alvorens met het opnemen Ie beginnen.
Sluil het netsnoer an" en pleat: een tape op het toestel.
Mask de sewenste Ianrluitingen voor opnarne (zie
diagram). lndien mikrofoons voor opname gebruikt
warden, dienen deze tenminste 2 meters van elkur
verwijderd (e zijn.

STEREO-OPNAME

A. let de netschakelur urn.

B. Zet de spoorkeuze-scltakelur op STEREO.

C. Kies de npesnelheid en zet de equalizer overeen-

komstig met de gekozen melheid.

D. Zet de tape-teller up 0000'. Gebruik deze teller
voor gemakkelijk terugvinden van gewenste pay
sages.

. Zet de tapekeuzevschakelaar in de juiste stand.

. Zet de monitomhakelaar op SOURCE.

. Regel d.m.v. de VU meters het juisle volume voor
opname. Het volume dient de 0 van de VU meter:
niet te averschrijden.

- DlN-unslulllnpen dlenen met a: mikroroonvolumuegelun

ingureld te women.

H. bulk op de pauze-toezs voor het instellen van het
juiste volume, en zet daarna de opname/weergave-
scbnkelaar op REC. Hiemn gm! de opnnme-indikator
bmden.

I, let de opname/weergave-schlkelaar in de vertikale
sund om de opname te onderbreken.

.l. Verwinel de spoelen om de opname aan de andere
kant voort le zetlen.

M0 N0 OPN A M E

Voor monOvopname wordt slecht eén upoor gebruikt.
0nderstaande handelingen dienen in plants van B voor
stereo nitgevoerd te Worden.

Spoor 1 en 4

B, Zet dc spoorkeuze-schakelaar op I4.

I. Verw'ssel dc spoelen voor opname op spoor 4.
Spoor 3 en 2

3. let de spoorkeuze-schakelur op 3-2.

I. Verwissel de spoelen voor opnlme op spoor 2.

Dawn:

GRABACION

Antes de inlentar el l'uncionamiento, lea por favor
delalladamenle la; precaueiones para el funciona-
miento. Coneete el cordon de la corriente alter-nu y
monte un canete rle cinta en blunoo. Hag: la conexién
desead: de gnblcion (refiérase al diagrama). Cuando
use 03 micrbfonos, comm una dislancia entre Ios
micrbfonos de por lo menu 2 metro:

GRABACION EN ESTEREO

A Encienda el interrupter de la corrienle.

B. Coloque el selector de pistl en la posicién STEREO,

C. Escoja la velocidarl de la cinta y coloque el con-
mundor de compenxacion para que ooncuerde con
la velocidad escoglda.

D. Coloque el conudor de cintn en 0000" usando el
botbn de reposicién. El contudor de la cintn facilitu
nna ficil referencia para localizar panes de la cinu.

. Coloque cl selector de cintn en la posicién ndecuadn.

. Coloque el monitor de cinta en laposicion SOURCE.

. Observando los medidores VU, regrle lon oontroles
del nivel de grablcion. La grlbadén normal no debt:
sobrepmr 0" VU.

u conexlbn DIN es rem-d. con la: eonlrolel del nlvel

a: rlhlcifm de lo: micrbl'unm.

H. Despuéa de determinar el nivel bpumo de grabacibn
tenlendo hundido el botén de seguridnd de la gn-
bacién, coloque la palana de grabacion/reproduo-
cién en la posicibn REC para comenzar a grab-r.
Tenga present: que Ihora el pilolo de grablcibn
alumbrari.

1. Pan detener ll grab-don, return: In pal-ma de
grabacién/reproduccién a la posicibn vertical.

1. lntercambie los carretu para oontinulr la grab-cibn
sobre la: otras do: pistas.

GRABACION MONOAURAL

solo un canal es usado para la grab-cién monoaural.
Sustltuya los paws B y I de la grabacion en estéreo
p0! los riguientea plsos:

Pita: 1-4

B. Coloque el selector de pista en la posicibn l4.

1. lnlercambie los carretes pll'l amber sabre ll piatu 4.
Pklu 3-2

B. Coloque el selector de pista en la position 32.

I. lntercamhie lo: canetes para srabar sobre la pista 2.

0mm