Akai magazine 1973

This is the 22 pages manual for Akai magazine 1973.
Read or download the pdf for free. If you want to contribute, please mail your pdfs to info@audioservicemanuals.com.

Page: 1 / 22
left right
Akai magazine 1973

Extracted text from Akai magazine 1973 (Ocr-read)


Page 2

1 mlcron kop.

De aigifie van de impulsjes en van de
hoog frequente biisiroorn gebeur! door
een spleet in de opnamekop. Akai
ingenieurs ontdekien. da! juis! wan-
eer er sprake is van verschillen in
pleelbreedte die nog uitsluitend met
een microscoop zijn waar !e nemen.
he! veld van de bijstroom steeds ge-
richler word!, en bovendien, dat de
kop alsmaar beter in staa! bleek om
zeer zwakke signalen van de band op
e pikken en weer le geven. Akai on!-
ikkelde een kop met een spleet-
breedie van 1 micron. ofwel 1/1000
in De door die kop afgegeven bij-
iroom is 20 veel Deter gericht. da! de
geluidsimpulsen nog nauweliiks wor-
en gewistz en zelfs de allerzwaks!e
geluidjes worden n09 gereproduceerd!

OPNAME KOP

.Jss-ileld opnamesysieem.

Alhoewel de Akai 1 micron kop voor
een enorme geluidsverbetering zorg-
de. beviel he! woord "nauwelijks" in de
voorlaatsie zin van het vorige hoofd-
s!uk. de Akai ingenieurs nieLZij wilden
he! vervangen zien door helemaal
niet". en onlwikkelden he! cross-field
opname-sysleem. Het principe kom!
erop neer dat de bijslroom door een
aparie kop word! afgegeven. Die kop
is 20 knap onlwikkeld. en bevind! zich
op een dusdanige piaats da! de bi]-
siroom de opname geheel nie! s!oor1.
en da! de ijzerdeelijes op de band 66k
nie! de gelegenheid krijgen om. voor~
da! de gewone geluidsimpulsen zijn
opgenomen, weer vast le gaan ziiien,
en dus weer moeilijk !e richlen zouden
len.

Glas kris!al1errie!.

'Eureka'juichien de Akai ingenieurs,zij
he! in he! Japans. Want problemen bi]
magnetisatie waren er nie! meer
r een ander probleem bleef: slii-
1399 van band on kappen. Ten eerste
vereis! dat bii elke bandrecorder een
regelmafige schoonrnaakbeurt. ien
tweede geef! he! geluidsvervorming
door vuilophoping, ten derde gaan de
koppen achlerui! en ten vierde wordt
de kwalitei! van de band minder Akai
losie he! op. Zii slaagde erin een be-
schermend materiaal toe 1e passen
da! bandrecorderfabrikanien weiis-
waar reeds Iang kenden, en waarvan
men de voordelen duidelijk zag. maar
wa! niernand op de juis!e wiize wis! te
verwerken: een combinatie van glas
en krisialferriet.
Akai ingenieurs kenden de eigen-
schappen van di! materiaal reeds
Iang: een ongelooflijk gering electro-
magneiisch verlies. en afgiite van een
zeer gericht signaal. Zé gerich! da!
de biisiroom de geluidsimpulsen io-
taal nie! sloort. Een aparte kop voor
de blisiroom was dus nie! meer nodig!

Kristalzuiver geluid.

Die perlecie gerichtheid. (focused
field). en da! geringe electromagneti-
sche verlies hebben neg een gewel-
dig voordeel: weer een betere ge-
luidsweergave, de Iaags! denkbare
vervorming en ze produceren minder
ruis dan welke andere kop ook.

Elke lrequenfie. zowel op klein als
groo! volume word! volmaak! natuur-
getrouw weergegeven,

Glas-kristalierrie! kop.

Zo on!sflnd deglas-kris!alferrie! kop
(GX schappen Zowel met betrekking lo!
de geluidskwaliieit als de slijiage,

. ~ » .

andere ierrieikop

GX-kop

Na 150.000 uren hog nieuw.

Door de enorme sliitvastheid van
glas-krisialferriel biijven zowel koppen
als banden gaai en worden nie! vuil.
Wan! ze slijten niel. Absoluu! niei.
Na 150.000 uren leveren de koppen
nog een geluid also! ze gisieren wa-
ren gekochti 150.000 uur! Dal is 17 jaar
contlnu draaien. 24 uur per dag. En
bij een gemiddelde van 3 uur per dag
is ha! 137 iaar.

%%IIIIIYIIIIINI&

Unleke Akai garanlle

U begrijp! dat Akai dan ook makkelijk
een levenslange garanfie kan geven
op de GX-kop_. Maar na!uurlijk alleen
als de kop in de originele tape-recor-
der gebruik! wordll

WINIIIIIIIIIHMZQ

Kan een Akai meer dan
nodig ls?

De tape-recorders en lape-decks van
Akai (een tape-deck is een recorder
zonder eindversierker, die kunt u dus
op uw eigen versierker en boxen aan-
sluiien) hebben een vermogen en een
bereik wai ver haven da! van andere
merken Iigt. Meer dan nodig? 0m da!
te ontkennen kunnen we maar he!
beste een praklijkvoorbeeld aanhalen.
He! menselijk gehoor heef! een Ire-
queniie-bereik van ongeveer 16 !0!
18.000 Hz. (16 to! 18,000 irillingen per
seconde), Waarom kunnen Akai recor-
ders dan geluiden io! 28.000 Hz. op<
nemen en produceren?

Grond!oon en harmonischen.

Elk geluid besiaa! uii een "grondmon"
en een groo! aantal andere !rilllngen,
"harmonisehan" genoemd. De grond-
toon geel! louier en alleen de mon-

hoogte weer. ongeveer zoals een stem-
vork: de combinatie van harmonischen
daaromheen bepaali he! karak!er van
he! geluid. Di! is de reden da! elke
willekeurige toon op een piano heel
anders klink! dan dozelfde ioon op
een viool, Sommige van die harmo-
nischen nu hebben een frequeniie. die
veel en veel hoger ligt dan he! berelk
van he! menselijk gehoor. Maar zou de
bandrecorder 2e nie! kunnen weer
geven. dan gaal loch een deel van he!
karak!er van hel instrumon! verloren!

Me! de muziek mee.

En zo kom! he! dan da! bezi!!ers van
soms loch ech! wel koslbare band~
recorders to! hun verbazing onidekken
da! die glaszuivere lrompe! op de
band in moeiliike passages z'n hel-
derheid blijk! 1e hebben verloren! 0!
da! he! lijk! alsof de me! zoveel zorg
opgenomen sonate voor 30 violen op
de band door slechls 2 violen word!
vertolkt. terwijl er in werkelijkheid ioch
echt meér !e horen waren. Maar de
rest is clan me! de muziek mee. Oni-
houd daarom: een groo! lrequeniie-
berelk is ech! belere weergave.

Ui!gangsvermogen.

Dat is de energie, uilgedruk! in wall,
die de verslerker leveri, Ook hier geldt:
hoe grater he! vermogen, hoe naiuur-
geirouwer de weergave.

25 a we

.1 7) t3
5 math Va 15 via
1:
:0 wood wattt

Ciifers zeggen ook nie! alles.

Bi] vrljwel iedere versterker word! he!
z.g. piekvermogen opgegeven. Da! is
he! veimogen wa! er maximaal uii le
halen is. maar waarbij geen rekening
word! gehouden met geluidsvervor-
ming, He! geluid op vol volume is dan
ook meeslal nie! om aan le horen.
ledere versierker geelt vervorming als
de knoppen vol opensiaani Daarom is
he! comlnuvermogen voor u veel be-
Iangriiker dan he! piekvermogen.

Continu-vermogen.

He! continu-vermogen is he! vermogen
da! de verslerker lange !ijd kan al-
geven zonder da! opmerkelijke ver-
vorming optreed! Wanneer he! conti-
nu-vermogen nie! word! vermeld deel!
u he! piekvermogen door 2 en wee! u
ongevaer wa! u aan uw verslerker
hebl. Een versterker van 20 wa!! piek-
vermogen kunt u dus !o! 10 watt open-
draaien zonder vervorrning ie krijgen.

Muziekvermogen.

Ook word! van een versterker wel he!
muziekvermogen opgegeven in plaats
van piek of coniinu. Dit is he! vermo-
gen da! kortslondig zonder vervorming
kan worden algegeven, Een erg be-
irouwbare indicalie is di! niet, omda!
bij langdurige. "moeillike" muziek-
passages loch vervorming optreedt.
Continuvermogen; of piekvermogen
gedeeld door 2. dat is de vuistregel.
Nu zie! u ongetwijfeld ook he! voor~
deel van een !ape-deck: dat kunt u
aansluilen op enorm goeie versierkers
(welke gewoon is great zlin om in een
recorder !e warden gebouwd).

Page 13

De Iaatste schakel.

De laatsle schakel, de luidspre-
kers. Al he! eflect van de vol-
maakte recorder en dim verster-
he! IOU verloren gaan indien de
Iuidsgrekers niet van dezelfde
kwalilei waren En da is voor
elke fabrikam moeilijk te verwe-
zenlijken Maar niet onmogefijk.
alihans, niet voor Akai. die zowel
in haar "open" als in haar "geslo-
ten" luidsprekersyskeem een paar
opzienbarende vindingen wis: we
re passen,

Vindingen die hat geluid Hi-Fi.
en de prijs low houden.

Rendemeni.

Bij Iuidsprekers is het rendernenl
erg belangrijk Hel rendement is
de geluidsopbrengst blj een ge-
geven eleknisch vermogen van
de versterker. Stel dal we een
vermogen hebben van 20 watt.
en de akoestische opbrengsk van
de Iuidspreker komt overeen met
0.4 wan dan heeh deze in he!
onderhavige geval een rendement
van 2%.

He! hoe en waarom.

Het gesloten luidsprekersysteem.
de "akoesflsche boxen". was to!
veer korl niet 20 erg populair
omda deze vanwege zijn Iage
rendement (de kast was volledi
dicm en van zwaar dempingsma-
leriaal voorzien) duidelijk "min-
der" klonk, Vreemd eigenlijk.
want de akcestische boxefi pro-
duceerden een Iagere vervor-
ming dan de andere systemen.
De verklaring lag voor de h nd.
Immers. omda he: rende em
van een gesloten systeem Iaag is,
mcel er een verslerker met een
flink vermogen worden gebruikl.
Zé grout. dat hij nooit "tot z'n
eind" hoe" le wovden openge-
draaid met als onvermijdelijk ge-
volg dat de luidspreker de ver-
vorming van de versterker1blj-
volvvolume hoorbaar gaat maken,
De boxen waren dus wel goedw
maar de versterkers hadden een
1e laag vermogen, Nu we op dit
moment echter beschikken over
versterkers met een grooi uit-
gangsvermogen (kijkl u maar
eens bij de Akai versterkers) is
net zells zeer aan te bevelen om
een gesloen luidsprekersysteem
toe te passen, alhoewel de (vaak
goedkopere) open syslemen van
Akai, waarop Akai overigens weer
een paar patenten nee, ook ab-
soluut een prima geluid geven,
Laten we ze eens onder de loupe
nemen.

L w .

rrAii. Wk