Akai magazine 1973

This is the 22 pages manual for Akai magazine 1973.
Read or download the pdf for free. If you want to contribute, please mail your pdfs to info@audioservicemanuals.com.

Page: 1 / 22
left right
Akai magazine 1973

Extracted text from Akai magazine 1973 (Ocr-read)


Page 13

De Iaatste schakel.

De laatsle schakel, de luidspre—
kers. Al he! eflect van de vol-
maakte recorder en dim verster-
he! IOU verloren gaan indien de
Iuidsgrekers niet van dezelfde
kwalilei‘ waren‘ En da‘ is voor
elke fabrikam moeilijk te verwe-
zenlijken‘ Maar niet onmogefijk.
alihans, niet voor Akai. die zowel
in haar "open" als in haar "geslo-
ten" luidsprekersyskeem een paar
opzienbarende vindingen wis: we
re passen,

Vindingen die hat geluid Hi-Fi.
en de prijs low houden.

Rendemeni.

Bij Iuidsprekers is het rendernenl
erg belangrijk‘ Hel rendement is
de geluidsopbrengst blj een ge-
geven eleknisch vermogen van
de versterker. Stel dal we een
vermogen hebben van 20 watt.
en de akoestische opbrengsk van
de Iuidspreker komt overeen met
0.4 wan dan heeh deze in he!
onderhavige geval een rendement
van 2%.

He! hoe en waarom.

Het gesloten luidsprekersysteem.
de "akoesflsche boxen". was to!
veer korl niet 20 erg populair
omda‘ deze vanwege zijn Iage
rendement (de kast was volledi
dicm en van zwaar dempingsma-
leriaal voorzien) duidelijk "min-
der" klonk, Vreemd eigenlijk.
want de akcestische boxefi pro-
duceerden een Iagere vervor-
ming dan de andere systemen.
De verklaring lag voor de h nd.
Immers. omda‘ he: rende em
van een gesloten systeem Iaag is,
mcel er een verslerker met een
flink vermogen worden gebruikl.
Zé grout. dat hij nooit "tot z'n
eind" hoe" le wovden openge-
draaid met als onvermijdelijk ge-
volg dat de luidspreker de ver-
vorming van de versterker1b‘lj-
volvvolume hoorbaar gaat maken,
De boxen waren dus wel goedw
maar de versterkers hadden een
1e laag vermogen, Nu we op dit
moment echter beschikken over
versterkers met een grooi uit-
gangsvermogen (kijkl u maar
eens bij de Akai versterkers) is
net zells zeer aan te bevelen om
een geslo‘en luidsprekersysteem
‘ toe te passen, alhoewel de (vaak
goedkopere) open syslemen van
Akai, waarop Akai overigens weer
een paar patenten nee”, ook ab-
soluut een prima geluid geven,
Laten we ze eens onder de loupe
nemen.

L“ w .

rrAii. Wk