Akai 1976 77 Catalog

This is the 28 pages manual for Akai 1976 77 Catalog.
Read or download the pdf for free. If you want to contribute, please mail your pdfs to info@audioservicemanuals.com.

Page: 1 / 28
left right
Akai 1976 77 Catalog

Extracted text from Akai 1976 77 Catalog (Ocr-read)


Page 2

Voordat u
gaat kiezen.

De eerste paar paginas van di! Akai Magazine
venellen u he! een en ander over geluid,

over geluidsapparatuur (an over de eisen die u
aan zulke apparatuur moet stellen. Akai vindt
di! belangrijk. omda! iedereen die van plan is
een geluidsinstallatie te kopen, optimaal de
kans moe! krijgen een verantwoorde keuze

te doen.

Voor de één zal he! verhaal gesneden koek zijn
en voor de ander behoorlijk diepgaand, maar
we willen toch in elk geval volledig zijn.

En of u nu tot de groep behoon die gewoon
voor een niet te gekke priis een goede
installatie zoekt, of to! de profs die de aller-
hoogste eisen stellen heeft Akai de apparatuur
op maat. Da! zult u zien en lezen Wa! he!
kiezen betreft nog één ding.

Er is niets op tegen om bij het samenstellen
van een installatie ook componenten in te
schakelen die u al in huis hebt.

Maar let er dan we! op dat alles over de hele
linie van een gelijke kwaliteit is, anders loopt u
de kans nieuwe apparaten te kopen met een
oud" geluid. Laa! in twijfelgevallen altijd he!
advies van de vakman de doorslag geven.

Uw Akai-leverancier wee! er alles van.

1m!

De essentie van het geluid.

Volgens de delunihe word! geluid gevormd door

"die elashsche !n|||ngen van de luch! welke muddels he!
gehoororgaan kunnen worden waargenomen.

Gelund bestaa! m! drie baSIselemenIen:

I ruIS

o muznek

a spraak (gesproken woord)

RUIS omva! aHe tnlllngen die we kunnen horen (en meer
dan dle) maar waann geen bepaald patroon val! te her-
kennen, Ruis horen we Ilever me! We ervaren he! als
Iawaa'! o! in elk geva! als ongewens! geluxd.
Muzuek IS gelund da! word! voorlgebrach! door muzuek-
Instrumenlen en/o! stemmen waarin voor one gehuor een
harmonieus verband va!! 1e he(kennen.
Spraak IS de mees! na!uur!ijke gelmdsbron due door he!
oor word! verstaan De eugenschappen van he! oor zijn
zodanig da! aan twee pnncxpiéle voorwaarden voldaan
moe! worden wu! he! luchttrlllmgen waarnemen:
- de frequenhe van de mlhngen moe! llggen tussen

ca, 16 en 18000 Hz (1 Henz s 1 trilling per seconde)

o de sterkle van de tnlllng moe! zo groo! len da! deze
boven de zogenoemde gehoordrempel |Ig!.

Omda! rws aIIiid als omgevnngsgelmd of a!s !echnlsch
gegenereerd gelwd aanweZIg is. moe! de mumek of he!
gesproken woord anijd de storende runs overstemrnen.

Geluidsapparatuur.

He! weergeven van muziek |1|de huiskamer vxa ge!uids-
apparatuur IS in !e!!e repwduceren. He! gelund [5 dan
Immers eers! In een elekmsch Signaal omgeze! en moe!
In uw kamer weer worden omgevormd to! luchnrillingen
die we kunnen horen.

Bovenmen hebben we graag da! ge!U!d ne! 20 wt onze
Installatles kom! zoals he! was voorda! he! in een
eleklrisch sngnaal werd "venaald", De (uls mag dan ook
nie! hoorbaar zijn en daarbij mag he! geILnd nle! worden
vervormd,

Vervormmg IS dalgene wa! in he! gereproduceerde gelund
aanwezxg was en waardoor we he! kunnen ondevschelden
van he! directe "Ievende" gelwd.

Page 22

AP .001 PLATENSPELER

Platenspeler met snaaraandrijving.
olie-gedempte lift, S-vormige buisarm
met zijdrukcompensatie, laterale balans-
installing an automatische afslag.
De /2 inch RETMA-vatting in de arm
maakt montage van ieder gestandaardi-
seerd element mogelijk. Dus ook CD-4.
De rookkleurige stofkap kan ook tijdens
het afspelen worden gesloten
Draaisnelheden: 33% en 45 tpm

AP '00]. C PIATENSPELER

\
1 Identiek aan de AP-001. maar nu met
magnetodynamisch AT 10 element

\

voorzien van 0,7 mu sferische dlamant.
Dit element heeft een frequentiebereik
van 15-25000 Hz.

22