Akai 1975 Catalog

This is the 28 pages manual for Akai 1975 Catalog.
Read or download the pdf for free. If you want to contribute, please mail your pdfs to info@audioservicemanuals.com.

Page: 1 / 28
left right
Akai 1975 Catalog

Extracted text from Akai 1975 Catalog (Ocr-read)


Page 2

Voordat u
gaat kiezen

De eers!e paginas van on kiIkschrIlt geven
een InleIdend verhaal [e men over de tech»
mek rend he! gelurd. Zeer zeker zal he!
voor sommtgen gesneden koek zun en
voor anderen JuIs! we! diepgaand Maar he!
slaal er allemaal nIe! voor niets Wan! Akal
vmdl he! gewoon loglsch da! iedereen the
van plan Is een geluldsmsmllatle aan !e
schalfen en een verantwoorde keuze moe!
doen zvch zo volledIg mogelljk WIl Iaten In-
lormeren, ledereen. O! u nu !0! de groep
behoort dIe gewoon vooreen nre! !e gekke
prils een goede Installatle zeek!. ol !0! do
s!udIopIolsdIe de allerhoogste elsen moe-
!cn s!ellen aan kwalIIeI! en mogelljkheden.
Voor beIde groepen - en voor Iedereen
daar !ussenln - heel! AkaI apparaluur op
maal, d3: zul! u suaks zren en Iezen

Wa! '! kIezen betrel! neg een dIng, In pnnv
ctpe Is er naluurltlk nIe!s op !egen om bi]
he! samenstellen van een InstallatIe com-
ponenten m !c senakelen me u al In nuis
hen! Maar le! er can goed op oat alles over
do hele lInIc van golljke kwal!!el! Is: he!
bekende vernaal van de ke!!Ing en de
zwakSIe schakel Lea! u In lwijlelgevallen
altild advrseren door een vakrnan Uw
AkaIvleveranCIerIs dal beslrsl.

AKAI


Geluid in getallen.

Volgens de encyclopedle Is gelUId me!
moer en nIe! mInder dan "dIe elasuscne
!rrllrngen van lucn! dIe mtddels he! genoor-
orgaan kunnen worden waargenomen"
Hc! aantal van dIe trIItIngen da! he! gemId-
delde gehoororgaan kan waarnemen
noemen we he! frequentle-berelk. da!
looptvanongeveertatotta OOOHZ

(1 Hertz = ttrIllIng perseconde) Gemaks-
halve warden deze gelallen. dIe dus he!
lrequcnIIe-eererk van he! audIogebIed
aangevcn,a!gerondopZOlo!20.000Hz.

Geluidstechniek.

DI! Is de !echmek dIe nodtg lS om gelutds-
apparatuur !e maken Beter gezegd' apr
parawur dIe gelurd kan reproduceren. Dll
wootd dLIIdt 0' al on da: he! gelurd da! u we
een InSIallatle hoort, een kopre lS van he!
ecnle. orIgInele gelurd ln net algemeen
word. gelurdsweergave clan 00k en/aren
als een !ypIsche kopIe Dus nret gelilk-
waardIg aan de werkelilkheld Aileen de
beste apparatuur IS in staa! om kopleen
van een zodamge kwaIIIelt !e leveren, dat
19 met meer van ech! te onderscnerden
ZIjn De dIverse alzonderluke Iechmeken
om he! totale begnp getwdsmchniek !e
complemren en de moeilqkheoen we on!-
staan In de keten van gelwdsschakels,
zullen we nu In ken bestek behandelenr
U lees! dan vanzelf hoe bII AkaI on 796'
nIeuze wuze (some zells volkomen umek)
de gelwdsproblemen (o! onnoorbaar Zl)n
levuggebrach! om u een weergave van
100% Is garanderen

Het opname-proces.

Meestal word! gelutd, voorda! he! UIteInde-
lljk noorbaar word! gemaakl. "Ingebllkl".
DI! In de posmeve ztn des woerdsr Da!
InblIkken doen we 0!! voorkeur op een
bandrecorder, met benulp van magne»
!Ische band! DIt, omdal gelurd nooi! of !e
nIrnrner akoestlsch kan werden vaslge-
Iegd DeakoestlscheenergIedIehelgeluid
venegenwoordIgt moeI dus women om-
gezel In een andere vorm. Di! noemen we
de lechnIsche reallsatte van he! opnemen
van geluld.

Bi] de mlcroloon begIn! he! Een microtoon
kunnen we met een oor vergelilken. alleen

ze! dI! Instrumen! akoesllscne gelutdsml-
llngen em '1 elekmsche. Deze warden via
een versterker In een recordertoegevoerd
aan een zlg, opnarnekop. waar ze op hun
beur! weer worden veranderd In magnchA
sche tnllIngen. Di! magnenschveld leg! de
oxydeadeelues op de gelutdsband (dIe
langs de opnamekop loop!) In een patroon
dat overeenkomt me! he! oorspronkelilkc
gelutd. U begntpt nu a! da! mIcroloen en
opnamekop (gelUIdSSIgnaal-omzetters)
van enorm belang zijn, Zij hepalen voor
een groot deel de verdere kwalllen van he!
geluId.

Het weerg ave-proces.

He! weergeven van gelUId Is eIgenIIIk pre-
CIes he! omgekeerde van he! opnarne-
proces Wan! de kop van de handrec ' r
(nu weergave-kop) ze! magnetlsch?§.
Irngen om In elek!rlsche. En op de pla ts
van de mlcroloon slaat nu de lundspreker
dte geluld produeeert.

Di! Is na!uurli|k wel even wa! erg SImpel
gesteld, maar op de schakels In he!
weergave~proces komen we verderop neg
voldoendelerug

De Akal koppentechniek.

De kop waar we he! ever nebben IS he!
mees! vitale onderdeel van de bandrecorr
der. Logisch dus da! AkaI haarspeCIaIIsatIe
al Iarenlang op dIt onderdeel heel! genchl.
De laa!ste onlwikkeling op koppengebIed
is Akal's glas-krtstalferrietkop. Een unleke
constructle dIe no! mogelijk maakt orn he!
magneusch veld puntvormIg (locused
!Ield) UI! !e stolen.

cowENrILwELe raw cm.

DI! voorkomt verzwakkIng van de hoge
!onen door de 2.9. Hooglrequen! Blas
(een onhoorbaar hooglrequen! SIgnaal om
vervormingtereduceren),Gewonekoppen