Akai AP Q41 C Owners Manual

This is the 8 pages manual for Akai AP Q41 C Owners Manual.
Read or download the pdf for free. If you want to contribute, please mail your pdfs to info@audioservicemanuals.com.

Page: 1 / 8
left right
Akai AP Q41 C Owners Manual

Extracted text from Akai AP Q41 C Owners Manual (Ocr-read)


Page 1

P-Q4I/C

QUARTZ FU;L_L.AUT0 TURNIABU:

rWARNING - ~ ~ -» - \.
To prevent fire or shock hazard. do not expose this appliance to '
rain or moisture.

\. - 77777 7-, __-__J

Page 2

Bruksanvising

VARNING

EFFEKTBEHOV

Den elektriska spénningen for elektriska utrustningar vari-
erar fran ett omrade till ett annat.

Kontrollera alt Er apparats elektriska spanning motsvarar
omradets eleklriska spanning.

I oséikra fall skall en kvalificerad elektriker konlaktas.

1 20V. 60 Hz i Amerika och Kanada

220V, 50 Hz i Europa med undantag av England

240V, 50 Hz 1 England och Australian

1 10-120V/220-240V, 50/60 Hz omstallbart i de andra
landerna.

VARNING:

Komponenten tar lnle ulséttas for regn eller luk-
tighet. ellersom del kan medfora risk for brand
eller elektrlsk slot.

Denna apparat uppfyller SEN 47-1004 standard.

SPANNINGSOMSTKLLNING

Forsék lnte stalla om spanningen slalv.

Modeller Ievererade till Kanada, Amerika, Europa. England
och Australian 5r inte utrustade med denna anordning.
Varje apparat 5r forinslélld i fabrlken enllgt dess desti-
nation, men vissa modeller kan stallas om till 110-12OV
eller 220-240V eller behov. Om spéinningen i Er apparat
kan stéllas om skall Ni overlata ornstéllning av spénningen

fill

an kvalificerad serviceverkstad eller en fackkunnig elek-

triker.

1.
2.

Drag ur nétsladden.

Tag borl bottenplattan.

3. Tag bort den existerande sékringen for nétspfinningen
och salt in den eriorderliga sékringen i den ratta sak-

ringshallaren for natspanningen ifraga.

110-120V F1 : 400mA
220-240V F2: 400mA

G

FRAMAT

F6RSIKTIGHETSATGKRD-ER

1. Enbart hushéllsvégguttag for vaxelslrom skall anvan-
das.

Komponenten skall under lnga omsténdigheler anslu-
tas till llkstromskéllor.

2. Stickkontakten bor Inle r6ras med vala hander. eller-
som det kan resultera I risk for en allvarlig eleklrisk slot.
Hall alltid i slickkonlakten. inte i sladden, nar sladden
dras ur ultaget.

3. Konlrollera alt ellektfdrbrukningen av varje ljudkom-
ponenl inte overskrider den specificerade wattlérbruk-
ningen som star ulatt pa bakpanelen.

For anslulning av enbart Ijudkomponenter.

4. Reparatlon eller monlering skall utléras bara av en
fackkunnig tekniker. En lcke tackkunnlg person kan
r6ra de inre delarna och la en allvarlig elektrisk slot.

5. Tillat aldrig ett barn all sticka in all léremél. specielll
inte ett metallléremal i komponenten. Del kan resultera
i en allvarllg elektrlsk slot eller felaktig lu nktion av kom-
ponenten.

. Om vatten skulle komma i apparaten, skall stlckkontak-

ten genast dras ur véggutlaget och den nfirmasle aler-
forsaljaren kontaklas.

. Kontrollera all komponenten 5r placerad pa en vélventi-

lerad plats. dér den inte star i direkl solljus.
Komponenlen bor ej stéllas nara varmekéllor (ugnar
eller Ilknande). emedan det kan skada ylan av hc'iljet
och de inre kretsarna.

Spraylyp av inseklsgift bor inte anvandas. eftersom det
kan skada enheten eller den kan fatta eld.

10. Alkohol. lésningsmedel for férg eller liknande kemiska

11.

medel bér inte anvandas, eftersom det kan skada
ytbearbetningen.

Komponenten skall stéllas pa ell jamnt och stadigt un-
deflag.

12. Under transport, skall skivspelaren placeras i original-

lorpacknlngen med skyddsomslagen for all undvlka
skadon

13. L53 bruksanvisningen i sin helhet och férvara den pa

ett léittatkomllgt stélle fc'ir lramtida bru k.

PLACERINGi AV SKIVSPELAREN

1. L63 igenom bruksanvisningen i sin helhet, och foruara
den léltillgéngllg for lramtida bruk.

Stall skivspelaren pa ett stadlgt. jémnt underlag.

Hantera ulrustningen varsaml- ulsalt den lnte for stotar
som till exempel fran ddrrar som smalls igen.

Enhelen far ej placeras i direkt solljus, och tar inle ut-
sfiltas f6r alltfor mycket damm och fukt.

For all nyta skyddsiocket ulan alt skaka skivspelaren.
bér det linnas ell fritt utrymme av ca. 10 cm bakom skiv-
spelaren.

6. Placera inte skivspelaren néra andra elektriska appara-

995!

ter, t. ex. en TV. Signalstérningar lran dessa apparater

kan resultera i brus eller brum.

. Tjulande ljud under avspelning beror olta pa fel placerlng

av hégtalarna. Om skivspelaren 'ar for néira hégtalarna

lager plckupen upp vibrationer. Placera e] sklvspelaren
pa hogtalarna.

. Vid sammankoppling av skivspelare och forstérkare.

skall Ni placera sklvspelaren bredvid forslérkaren, och
borta fran forslérkarens transformator. for all undvika ta
upp stérningar.

Page 8

UPPREPAD AVSPELNING

Aktlvera (0N) repeteringsomkopplaren (REPEAT) innan Ni
sétter iga ng avspelningen av sktvan. Den roda lndikatorn
tands. Tonarmen merger tlll sklvans bérjan, och inte till ton-
armsstédet, etter att den har natt sklvans slut. dér avspel-
ningen pa borjas automatiskt. Avspelningen upprepas 15
ganger. Deaktlvera (OFF) repeteringsomkopplaren eller
tryck pa start-Iavsténgnlngstangenten (START/CUT) for att
annulera repeteringstunktlonen. Indlkatorn slacks.

ANDRA FUNKTIONER

0 Direkt Iead-in
Tryck pa repeteringsomkopplaren (REPEAT) under tiden
tonarmen gar over sklvan for automatisk atergang.
Tonarmen gar dé till skivans bdrjan dér avspelningen au-
tomatlskt sétter lgang.

0 Temporirt stopp av avspelnlngen
Tryck pa cueingtangenten ( 1 / Z ) for att lyfta upp
tonarmen. Tryck pa tangenten en gang till for att sénka
ned tonarmen lgen.

0 Overhoppnlng av en sektlon
Anvénd tangenterna for bakat (> >>) och framat géng
(<< <) for detta éndamal. Nér tonarmen befinner sig
ovantér den onskade delen skall Ni sléppa tangenten
och trycka pa cueing-tangenten.

0 Stopp av avspelnlngen
Tryck pa start-lavstangningstangenten (START/CUT).

ANMARKNINGAR

1. Det 5r méjligt att anvénda ett dynamlskt pickupelement
med drivmagnet (MM) eller drlvspole (MC) av vilket
mérke som helst genom uttérandet av de rétta lnst'a'll-
ningarna enligt anvisningarna i denna bruksanvisning,
trots att denna sklvspelare 5r torlngstalld I tabrlken for
anvfindnlng med plckupelementet Modell SMB-12.

2. 4-KANALS STEREO: Er sklvspelare kan ocksa anvéndas

tor 4-kanals stereo.
For 80- eller 4-kanalséterglvning skall NI anvénda en 4-
kanals pickupenhet och nél. F6r 4-kanals CD-4 system
skall NI ersétta den beflntllga plckupenheten med en nal
for CD-4 anv'a'ndning. Detta 5r allt som behévs for 4-
kanals CD-4 systemet. Efter att delta uthyte har gjorts,
skall skivspelaren anslutas till en 4-kanalsadapter.

3. Skivspelaren ér utrustad med en sjfilvsmérjande lik-
stréms servomotor. Ytterligare smdrjnlng fir onddig.

4. Pickupnalen skall alltid hallas ren och kontrolleras lnnan
varje anvéndnlngstillfélle. Néir plckupnalen Inte anvfinds,
skall den alltid skyddas med nalskyddet. Damm eller
frémmande toremél som tastnar pa plckupnélen kan
skada skivor och térsamra tonkvallteten. Var noga med

att inte stota till eller skaka plcku pnalen. Rengér plckup~
nalen forsiktigt med en ren och mjuk borste.

5. Pickupnélens Ilvsléngd 5r mycket kortare a'n sklvspela-
rens. Om pickupnalen ér utsliten. bojd eller skadad pa
annat sétt, skadas skivytan. Ersfitt en sédan pickupnél
omedelbart. och undvlk att avspela repade eller skadade
skivor.

6. Undvik att vldréra sklvytor med tlngrarna ettersom detta
kvarlémnar mérken. Rengér sklvytor med Akal's rengé-
ringsutrustnlng CK-200. Kontrollera att sklvan ar helt
torr innan Ni avspelar den.

7. Stoppa inte skivtallriken, med handema nér den roterar.

8. Stér inte tonarmens rérelser under automatlsk avspel-
nrng.

Skulle det uppkomma nagot problem betréffande Er skiv-
spelare, skall Nl skriva ned modell- och serienumren och all
tillhorande data betréftande garantltécknlngen tlllsamrnans
med en klar beskrivning pa telet ifréga samt kontakta den
nérmaste auktorlserade Akai serviceverkstaden eller ser-
viceavdelnlngen hos Akai Company. Tokyo. Japan.

SPECIFIKATION ER

Sklvtallrik .............. 310 mm tormgjuten
allumlnlumlegerlng

Drlvsystem och

mekanlsm .............. Kvartslast. direktdrift, Helt
automatlsk

Motor ................... lestrémsservomotor

Hastighet ............... 33-1 IS, 45 varv/minut

Varvtatsavvlkelse ....... :t0,002%

Svaj .................... 0.025% (WRMS)

Rumble ................. 78 dB (DIN B)

Tonarm ................. Statisk balanserad med
elektronisk annulering tor insido-
kraft

Effektiv tonarmalfingd . . 220 mm

Variatlonavldd for

instillning av

nalanllggningakratten. . . 0 till 2,5 gramm
Tlllfimpllg vlkt av

plckupelementet ........ 3 till 8 gramm
Tonarmshfivare ......... Hydraullskt démpad
Utllggnlng .............. 17,5 mm

Skalets vlkt ............. 3,6 gram

Plckupelement. ......... VMS typ (Ortofon: SMB-1 2)

(Ett plckupelement medtéljer e] Modellen AP-Q41.)
Optimal

nalanllggnlngskraft. .. 1,5 g
Uteflektspfinning ..... 4.3 mV (DIN)

Kanalseparation ...... 25 dB
Effektbehov ............ 1 20V, 60 Hz for Amerlka och
Kanada

220V, 50 Hz for Europa med
undantag av England
240V, 50 Hz for England och
Australian .
1 10-120V/220-240V.
50/60 Hz omstéllbart 1 de andra
I5 nderna
Yttre mett .............. 440 (B) x97 (H) X342 (D) mm
Vikt .................... 6,1 kg

STANDARD TILLBEHDR

45-varvsadapter ...................................... 1
Skruvmejsel .......................................... 1
Bruksanvlsnlng ....................................... 1

EXTRA TILLBEHOR
Ersattnlngspickupnal ........ Akai RS-41 (Ortoton: type)
Akais Rengéringsmedel .......................... CK-200

Flatt till éndringa av teknlsk data och uttérande forbehalles utan
t6regéende meddelande.