Akai AP L45 Owners Manual

This is the 22 pages manual for Akai AP L45 Owners Manual.
Read or download the pdf for free. If you want to contribute, please mail your pdfs to info@audioservicemanuals.com.

Page: 1 / 22
left right
Akai AP L45 Owners Manual

Extracted text from Akai AP L45 Owners Manual (Ocr-read)


Page 2

VARNING ..

DEN ELEKTRISKA SPANNINGEN

Den elektriska spénningen f5r elektriska utrustning
varierar frén en omréde till ett annat.

Kontrollera att apparalens spanning motsvarar om-
rédets spénning.

120V, 60 Hz géller I USA och Kanada,

220V, 50 Hz i Europa med undanlag av England,
240V, 50 Hz i England och Australian,

110V, 120V, 220V, eller 240V, 50 eller 60 Hz i andra
lander.

l osékra fall skall en kvalificerad elektriker kontaktas.


VARNING:

Komponemen far inte utsattas f6r regn eller luk-
tighet. efiersom dei kan mediéra risk {fir brand
eller elekirisk slét.

FORSIKTIGHETSATGARDER 7 i
. Enbart hushallsvéggunag f6r vfixelstrfim skall
anva'ndas. Komponenten skall under Inga omstén-
digheter anslutas till Iikstrémskéllor.

2. Stickkontakten bbr inte rBras med véia héinder,
eftersom dei kan resultera I risk fér en allvarlig
elektrisk stét. Hall alltid i stickkontakten, inte i
sladden, nér sladden drages ur uttaget.

3, Kontrollera an effektférbrukningen av varje ljud-
komponent inle fiverskrider den specificerade
wamérbruknlngen, Fdr ansluining av enbart ljud-
komponenter.

4. Reparation eller montering skall utféras bara av en
fackkunnig tekniker. En icke fackkunnig person
kan r6ra de inre delarna och fé en allvarlig
elektrisk suit.

5. Tillét aldrig barn all slicka in féremél, speciellt inte
metallféremél, i kompcnenten. Det kan resultera i
en allvarlig elektrisk stéi eller felaktig funklion av
komponenten.

6. Om det skulle komma vafien i apparaten, skall
siickkontakten genasi drages ur végguttaget och

OMSTALLNING AV SPANNINGEN

Modeller levererade till Kanada och USA kan inte

stillas om.

Varje apparat ér férinstélld i fabriken enligt class desti-

nation men kontrollera éinda an spénningsv'aljaren pa

apparatens undersida star pa ra'tt spanningstal fér Ert

omrade

0m delta inte 5r fallet skall Ni f6lja nedanstaende steg:

1. Drag ur néitsladden.

2. Vrid pa spénningsva'ljaren med en skruvmejsel fills
ra'tt spénningstal fér omrédel visas.

Bakifran

Ovaniiran

den nérmaste éteriérséljaren kontaktas.

7. Kontrollera att kompanenten éir placerad pa en
véilventilerad plats, dér den inte stér i direkt solljus.

8. Komponenten bdr ej stéllas néra vérmekéllor
(ugnar eller Iiknande), emedan det kan skada den
yttre ytan ocn de inre krelsarna.

9. Spraytyp av insektsgifl b6r inte anvéndas, efler~
som det kan skada enheien och plétsligt fatta aid.

10. Alkohol, lésningsmedel far férg eller liknande
kemiska medel b6r inle anvéndas, eftersom det
kan skada ylbearbetningen.

11. Komponenten skall stfillas pé ettjéimnt och stadigt
underlag.

12. Under transport, skall skivspelaren placeras i
originalférpackningen med skyddsomslagen lfir
all undvika skador.

13. Tag borl skeppningsskruvarna innan Ni s'atter upp
skivspelaren.

14. L53 bruksanvisningen i sin helhet och férvara den
pé etl léttélkomligt stille f6r framiida bruk.

22